Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Martes Sport

 

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě https://martessport.eu/cz/ a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí; odesláním objednávky současně kupující bere na vědomí, že provozovatelem internetového obchodu je prodávající jakožto zahraniční subjekt se sídlem mimo území ČR, z kteréhož důvodu se na něj nevztahují ustanovení některých právních předpisů jinak platná pro české provozovatele e-shopu na území ČR.
 • Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné od 14. 2. 2023.

 

II. Definice pojmů

E-shop - internetový obchod na adrese: https://martessport.eu/cz/.

Smluvní strany - prodávající a kupující.

Prodávající - obchodní společnost Martes Sport Sp. z o.o., se sídlem Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika, identifikační číslo (REGON): 070 904 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bielsku-Biala (VIII. Obchodní oddělení národního soudního rejstříku) pod číslem 0000077249, DIČ: CZ683938858. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa prodávajícího pro doručování: Sierra Sport s.r.o., Červený Kříž 286, 586 01 Jihlava, Česká republika;
 • adresa elektronické pošty: [email protected];

Kupující - spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel - za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která je držitelem živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání. Vystupuje-li kupující vůči prodávajícímu prostřednictvím svého přiděleného identifikačního čísla (př. uvede-li své identifikační číslo v objednávce, při registraci svého uživatelského účtu, při jiné komunikaci s prodávajícím, atp.), považuje se ve vztahu k prodávajícímu za podnikatele.

Smluvní partner prodávajícího – obchodní společnost Sierra Sport s.r.o., se sídlem Střítež č. p. 3, PSČ 588 11, identifikační číslo: 286 59 791, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 72346, DIČ: CZ28659791. Smluvní partner prodávajícího je provozovatelem několika prodejen v České republice nabízejících sportovní oblečení a jiné sportovní potřeby, a to se souhlasem prodávajícího pod značkou Martes Sport, přičemž se však jedná o odlišný subjekt od prodávajícího, který s prodávajícím ve sjednaném rozsahu pouze spolupracuje

Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží, která se uzavírá dle českého právního řádu.

Zboží - věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu, přičemž zejména jde o sportovní zařízení, produkty a s tím související doplňky a vybavení, jakož i jiné výrobky, k jejichž prodeji je prodávající oprávněn.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Elektronická faktura - faktura vystavená výhradně v elektronické podobě ve formátu pdf.

Pracovní dny - dny v kalendářním týdnu od pondělí do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

III. Postup při uzavírání kupní smlouvy

 • Umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o zboží a jeho hlavních vlastnostech, včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Kupující v této souvislosti bere na vědomí, že zboží, jeho názvy i jiné vlastnosti jsou v e-shopu užívány výlučně za účelem identifikace daného zboží a mohou představovat jinak chráněná označení zboží náležející oprávněným držitelům práv k těmto označením. V případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech, barvách či jiných odlišujících vlastnostech, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost, barvu či příslušnou vlastnost před tím, než zboží umístí do „košíku“.
 • Jakmile kupující provede výběr zboží, včetně jeho množství a případných dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „přidat do košíku“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“. Vybrané zboží, které bylo přeneseno do „košíku“, se zobrazuje též při kliknutí na odkaz „přejít k pokladně“.
 • Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí kliknutím na odkaz „přejít k pokladně“. Následně kupující vybere způsob dopravy zboží (čl. VI VOP) a platby za zboží (čl. V VOP), případně vloží slevový kupón, má-li jej k dispozici. Posléze po kliknutí na odkaz „další krok“ kupující uvede fakturační a dodací údaje, tedy údaje o kupujícím (jméno a příjmení) a doručovací údaje, včetně e-mailového a telefonického kontaktu na kupujícího. Kupující má též možnost zaškrtnout variantu „doručovací adresa se liší od výše uvedených údajů“, požaduje-li, aby prodávající doručil zboží na jinou než fakturační adresu, kdy v takovém případě v rámci procesu objednávání zboží uvede kupující dodací adresu odlišnou od fakturační adresy. Fakturační a dodací údaje zákazníka uvedené v tomto odstavci mohou být již v objednávkovém formuláři předvyplněny na základě přihlášení do uživatelského účtu.
 • Kupující má možnost realizovat objednávku bez registrace, případně se kupující může pro realizaci objednávky registrovat za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásit již do svého existujícího uživatelského účtu (čl. XII VOP).
 • V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce, a to kliknutím na odkaz „předchozí krok“ anebo ikonu jednotlivých kroků při objednávání zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou po dokončení objednávky považovány prodávajícím za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.
 • Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „dokončit objednávku“, přičemž odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že souhlasí s jejich zněním. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „dokončit objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.
 • Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující bez zbytečného odkladu na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně odkazu na tyto VOP, které budou připojeny jako příloha k tomuto potvrzení objednávky. Doručením potvrzení objednávky ve smyslu předchozí věty je uzavřena kupní smlouva a vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, včetně závazku kupujícího k úhradě kupní ceny zboží.
 • Pokud objednávku podá Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, vyhrazuje si e-shop právo odmítnout potvrzení objednávky, pokud neexistuje technická možnost plnění objednávky nebo pokud by byla objednávka spojená s reorganizací práce e-shopu a také v případě, že by odeslání zboží v navrhovaném čase vyžadovalo dodatečná opatření e-shopu. V takovém případě se e-shop pokusí určit nejlepší způsob a termín realizace objednávky.
 • Pokud je některé ze zboží omezeně dostupné, bude zákazník informován o možnosti vyřízení takové objednávky ve zpětném e-mailu, a to bez zbytečného odkladu po zadání objednávky v e-shopu. Omezená dostupnost je chápána jako možnost nedostatku zboží na skladě v dané velikosti nebo barvě.
 • V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky výše uvedeným způsobem.
 • Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 • Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, jež jsou dostupné zde. S ohledem na to, že je kupujícímu potvrzení objednávky zasláno na jeho e-mailovou adresu, tak není-li výslovně stanoveno jinak, nemá kupující právo na přístup k archivované smlouvě u prodávajícího.
 • Zákazník souhlasí s doručováním faktur a oprav faktur v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce

 

IV. Kupní cena

 • Nestanoví-li prodávající u nabídky zboží jinak pro kupujícího, který je podnikatelem, kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.
 • Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.
 • Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, včetně sezónního snížení cen ve srovnání s původními cenami, kdy zboží může být nabízeno v rámci akční nabídky za nižší cenu, než byla cena původní, to vše v souladu s platnými právními předpisy a těmito VOP (dále jen „slevová akce“). Ustanovení článku III., odst. 1 těchto VOP se v případě slevových akcí užije obdobně. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, stejně jako uplatnění slevového kupónu nelze kombinovat s jinými speciálními cenovými nabídkami prodávajícího (akční nabídky, slevy, apod.), neurčí-li prodávající.
 • Slevová akce je platná po dobu jejího trvání s tím, že může být po skončení termínu její platnosti prodloužena rozhodnutím prodávajícího; na takové rozhodnutí není právní nárok. Slevový kupón je možné uplatnit po dobu jeho platnosti s tím, že slevový kupón lze použít pouze jednou; prodávající dále nijak neodpovídá za pravost slevového kupónu a možnost jeho použití, pokud kupující slevový kupón dříve zpřístupnil třetí osobě, případně pokud jej získal na sociálních sítích, diskusních fórech či jinak od třetí osoby. Ustanovením tohoto odstavce není nijak dotčena možnost vyprodání zásob v internetovém obchodě, kdy slevová akce a slevový kupón mohou být též omezeny dostupností zboží; v takovém případě, nebyla-li tato skutečnost kupujícímu zřejmá již při objednání zboží, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu v souladu s těmito VOP.
 • V případě, že prodávající prodává některé zboží ve slevové akci je nejnižší cena zboží (před poskytnutím slevy), za kterou ji prodávající prodával a nabízel (a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo (b) od okamžiku, kdy začal zboží nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo (c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšoval-li prodávající slevu z ceny zboží postupně, na kartě zboží uvedena jako cena nejnižší za posledních 30 dnů.

 

V. Platební podmínky

 • Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.
 • Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží;
  • v hotovosti dobírkou při převzetí zboží od přepravce - způsob platby formou dobírky je zpoplatněn částkou 20 Kč / balík;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému (službou PayU).
 • V případě, že kupující zvolí bezhotovostní způsob placení prostřednictvím platebního systému, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na internetové stránky poskytovatele této služby (zabezpečené připojení SSL 128 bitů), prostřednictvím něhož provede platbu kupní ceny, která je splatná v den uzavření kupní smlouvy. Za účelem provedení platby kupní ceny s využitím platebního systému musí kupující disponovat platnou platební kartou, která umožňuje převod peněžních prostředků v rámci daného platebního systému. Všeobecné podmínky provozu a užívání platebního systému PayU jsou dostupné na internetových stránkách http://www.payu.cz/.
 • V případě potíží při provádění úhrady prostřednictvím platebního systému a nemožnosti provedení úhrady tímto způsobem či v jiných odůvodněných případech může být kupující žádán o provedení úhrady bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
 • Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího; prodávající není povinen k dodání zboží předtím, než bude závazek k úhradě kupní ceny ve smyslu předchozí věty splněn.
 • V případě nezaplacení (3 dny u objednávek s okamžitou platbou, 3 dny u objednávek s odloženou platbou a 7 dní u objednávek hrazených v rámci splátek) po potvrzení objednávky ze strany e-shopu bude objednávka zrušena, o čemž bude kupující informován zasláním zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.
 • Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura), kdy elektronickou fakturu vystaví prodávající po plném uhrazení kupní ceny zboží a tuto zašle kupujícímu e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky. Ustanovení se obdobně uplatní též na doručování jiných daňových či účetních dokumentů (vč. opravných daňových dokladů).
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak prodávající je oprávněn v závažných případech (zejména nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III. VOP) požadovat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, zvolil-li kupující způsob placení kupní ceny dobírkou.

 

VI. Dodací podmínky

 • Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně jen na území České republiky; místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (viz článek III. VOP).
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží, s nimiž jsou spojeny následující náklady na dodání zboží:
  • Přepravní služba DPD - 89 Kč / balík, přepravní služba GLS – 119 Kč / balík, Dobírka – 99 Kč / balík
 • Poplatky za dodání zboží se vypočítají automaticky při objednávce, přičemž závisí na výběru způsobu doručení a platby. Tabulku nákladů na doručení naleznete na adrese: https://martessport.eu/cz/doruceni. Při převzetí zboží zkontrolujte za přítomnosti kurýra, zda zásilka není poškozena během přepravy a zda je kompletní.
 • Dojde-li na základě požadavku kupujícího k individuálnímu sjednání zvláštního způsobu dodání zboží, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání zboží.
 • Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající zboží kupujícímu do 2 - 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu prostřednictvím platebního systému, je zboží, které je skladem, odesíláno do 2 - 5 pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.
 • Není-li kupujícím objednané zboží skladem a nebyla-li tato informace kupujícímu zřejmá již při objednání zboží (zejména uvedením doložky dostupnost „na dotaz“ či „není skladem“ v rámci prezentace zboží na e-shopu), informuje prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.
 • Celkové náklady na dodání zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dle těchto VOP kupní cenou i náklady na dodání, resp. úhradu zboží (náklady na doručení zboží).
 • Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Obdobně je kupující povinen zkontrolovat úplnost přebírané zásilky. Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost, poruší-li kupující tuto svou povinnost. V souladu se zákonnou úpravou je kupující, který zjistil poškození zásilky po odjezdu dopravce, oprávněn tuto skutečnost telefonicky či elektronicky nahlásit dopravní společnosti nebo e-shopu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení zásilky.
 • Prodávající neodpovídá za škodu či jiné následky mající původ v prodlení s dodávkou či nedodání zboží způsobené na straně přepravní společnosti či za jakékoli prodlení či nedodání z důvodů okolností nezávislých na vůli prodávajícího.
 • Převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále nebezpečí škody na zboží či nebezpečí jeho ztráty či jiných možných rizik spojených s držením či užíváním zboží.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím a objednané zboží kupujícímu nedodat v případě, že objednané zboží je vyprodáno nebo se již nevyrábí nebo nedodává nebo nebude-li z jiného důvodu možné požadované zboží dodat, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá) anebo jestliže webové rozhraní e-shopu uvádělo zjevně chybné či nestandardní údaje o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění informovat, a to e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky; doručením příslušného sdělení ve smyslu tohoto ustanovení kupní smlouva zaniká. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu finanční částku již uhrazenou na základě kupní smlouvy
 • Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet prodávajícího do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva a/nebo tehdy, kdy kupující neprovede bezhotovostní platbu prostřednictvím platebního systému do konce dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva; předchozí ustanovení se zde použije obdobně.
 • Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran tehdy, jestliže prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (čl. VII VOP, čl. VIII VOP), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.
 • Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu vzniklé škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu:
  • do 14 dnů ode dne převzetí zboží,
  • v rozmezí od 15. do 30. dne ode dne převzetí zboží, a to pouze v případě, že kupujícím vrácené zboží nenese známky používání, je nepoškozené, neporušené, kompletní a nebylo dříve předmětem reklamace.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy skončí po uplynutí 14. dne ode dne převzetí zboží a v případě uvedeném předchozím odstavci, druhá odrážka po uplynutí 30. dne ode dne, kdy kupující převzal zboží nebo kdy zboží převzala třetí osoba odlišná od dopravce a určená kupujícím. V případě smlouvy, kterou se e-shop zavazuje převést vlastnické právo k věcem dodávaným po částech nebo dílech - lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po uplynutí 14. dne a v případě uvedeném předchozím odstavci, druhá odrážka po uplynutí 30. dne ode dne, kdy kupující převzal poslední část nebo díl zboží, nebo kdy poslední část nebo díl zboží převzala třetí osoba odlišná od dopravce a určená kupujícím.
 • Pro včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující informovat internetový obchod o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (nejlépe e-mailem na [email protected], poštou na adresu: Sklad Martessport, Sierra Sport s.r.o., Červený Kříž 286, 586 01 Jihlava, Česká republika, či prostřednictvím kontaktního formuláře, kontaktní formulář je k dispozici na adrese: https://martessport.eu/cz/kontakt). V případě učinění prohlášení o odstoupení od smlouvy prostřednictvím kontaktního formuláře potvrdí e-shop obdržení takového prohlášení kupujícímu neprodleně, nejpozději však do 1 pracovního dne ode dne přijetí takového prohlášení na trvalém nosiči (např. e-mailem na adresu kupujícího).
 • Zakoupené zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující zpět na adresu uvedenou na webových stránkách: https://martessport.eu/cz/vraceni-vymeny, a to do 14 dnů od účinného doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu na adresu: Sklad Martessport, Sierra Sport s.r.o., Červený Kříž 286, 586 01 Jihlava, Česká republika. Aby byla lhůta dodržena, stačí zaslat položku (zboží) zpět před uplynutím uvedené lhůty uplynutím.

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

 • V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
 • Postup při odstoupení od smlouvy:
 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy.
 • Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde. Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího, v tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře, jinak může kupující formulář vytisknout a vyplněný a podepsaný jej zaslat na adresu prodávajícího pro doručování či na adresu jeho sídla.
 • Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování či na adresu jeho sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 • V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy, případně bude pro vrácení přijatých peněžních prostředků užit stejný způsob jako pro placení při dodání zboží. V případě, kdy žádný z uvedených způsobů vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu kupujícího uvedenou při registraci či v rámci jednorázové objednávky.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy ohledně zboží, při jehož nákupu byl ze strany kupujícího uplatněn slevový kupón, může prodávající – poté, co kupující splní podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny prodávajícím – vystavit kupujícímu nový slevový kupón o nominální hodnotě rovnající se hodnotě dříve uplatněného slevového kupónu. V případě, kdy cena za vrácené zboží v důsledku odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení byla vyšší než hodnota uplatněného slevového kupónu, prodávající rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou slevového kupónu vrátí kupujícímu v peněžní formě.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

IX. Práva z vadného plnění, záruka

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího ustanovení.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, anebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci a/nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • V případě poskytnutí slevy z kupní ceny anebo při oprávněném využití práva odstoupit od kupní smlouvy, bude prodávající ohledně způsobů úhrady peněžních prostředků kupujícímu – nedohodne-li se s kupujícím v daném případě jinak – dále postupovat obdobně jako při odstoupení od smlouvy; obdobně se též užijí ustanovení ohledně vystavení nového slevového kupónu, jde-li o zboží, při jehož nákupu byl ze strany kupujícího uplatněn slevový kupón.
 • Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít k obvyklému účelu, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě, např. doložením alespoň kopie dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněného záručního listu. Není-li dále stanoveno jinak, reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě.
 • Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 • Práva z vad zboží, včetně práv z reklamace zboží krytého zárukou (dále společně označováno jako reklamované zboží) se uplatňují u prodávajícího, přičemž oznámení o uplatnění práva z vady či reklamace je potřeba zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu prodávajícího pro doručování či elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího - pro oznámení lze využít formulář, který je dostupný zde.
 • Reklamované zboží zašle kupující prodávajícímu na adresu: Reklamace obchod Martes Sport (Sklad Martessport, Sierra Sport s.r.o., Červený Kříž 286, 586 01 Jihlava, Česká republika. Předání reklamovaného zboží lze spojit s oznámením o uplatnění práva z vady či reklamace. Účelně vynaložené náklady na dopravu zboží určeného k reklamaci prodávajícímu hradí kupující, přičemž tyto náklady budou kupujícímu v případě oprávněné reklamace zpětně uhrazeny k jeho žádosti, kterou je nutné učinit podle § 1923 občanského zákoníku.
 • Kupující je povinen zabalit reklamované zboží vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během jeho přepravy k prodávajícímu; prodávající neodpovídá za škodu na reklamovaném zboží vzniklou při jeho přepravě. Reklamované zboží, které bude prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu.
 • V případě, že je dle platných daňových předpisů třeba vystavit opravný daňový doklad, poskytne kupující potřebnou součinnost ke splnění příslušných daňových povinností, včetně vystavení k výzvě prodávajícího potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

 

X. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je spotřebitelem

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
  • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. pokud kupující vadu sám způsobil,
  3. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  4. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  5. vyplývá-li to z povahy věci.
 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odstavci prvém tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 • Vadu může kupující vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.

 

XI. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem
a o mimosoudním řešení sporů

 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností, nepodaří-li se záležitost vyřešit přímo s prodávajícím, se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je dále možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, nebude-li při naplnění výjimečných okolností prodlouženo. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, přičemž náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu více zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 • Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

XII. Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, přičemž ze svého uživatelského účtu může kupující realizovat objednávky zboží. Registrace umožňuje kupujícímu dále prohlížet historii a podrobnosti objednávek, sledovat aktuální stav zpracování objednávky a v návaznosti na vytvoření uživatelského účtu též zjednodušené provádění dalších objednávek (systém si automaticky zapamatuje údaje o kupujícím a doručovací údaje).
 • Registrační formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „registrace“ a přihlašovací formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „přihlásit se“.
 • V rámci registrace uživatelského účtu kupující zadá své jméno a příjmení, doručovací údaje, svůj e-mailový kontakt (který následně slouží jako přihlašovací e-mail) a telefonický kontakt. V rámci registrace uživatelského účtu též kupující zadá své heslo, jímž bude do uživatelského účtu vstupovat.
 • Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží se kupující zavazuje uvádět správně a pravdivě všechny údaje, přičemž údaje uvedené v uživatelském účtu se kupující zavazuje při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, jímž je přihlašovací email, a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

XII. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Principy zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport, který je dostupný
 • Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače, smartphonu) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Bližší informace o nakládání se soubory cookies a související informace jsou obsaženy na internetových stránkách martessport.eu, který je dostupný zde.

XIV. Technické požadavky, zákaz umístění protiprávního obsahu, řešení stížností a sporů

 • Pro využívání služeb poskytovaných prodávajícím kupujícímu v podobě provozu internetového e-shopu, včetně zpřístupnění obsahu e-shopu po dobu 24 hodin denně po celý kalendářní rok a uzavírání s prodávajícím kupních smluv za podmínek stanovených těmito VOP, musí kupující disponovat zařízením s příslušným programovým nastavením (zejm. operační systém, internetový prohlížeč) umožňujícím připojení k internetu, včetně samotného přístupu k internetu a dále e-mailovým účtem. Kupující bere na vědomí, že e-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, přičemž tyto náklady si hradí kupující sám (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky). Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 • Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s dodáním digitálního obsahu nebo doručováním zpráv spojených s realizací učiněné objednávky prostřednictvím elektronické pošty či telefonického kontaktu ze strany prodávajícího (včetně SMS zpráv) za účelem řádného plnění kupní smlouvy; ostatní ustanovení těchto VOP ani Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport, jež jsou dostupné zde, nejsou tímto dotčena. Kupující výslovně souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu či telefonické spojení na kupujícího uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.
 • Kupující se zavazuje, že nebude na internetové stránky prodávajícího umísťovat protiprávní obsah (př. v podobě komentářů), tento zveřejňovat, šířit či jinak s ním nakládat, obzvláště pak obsah porušující autorská práva, chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob ani obsah, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu (včetně obsahu podporujícího násilí či pornografii). V případě zjištění takové skutečnosti je prodávající oprávněn znepřístupnit takový obsah bez dalšího.
 • Kupující se rovněž zavazuje využívat provozovaný e-shop způsobem nenarušujícím jeho fungování, zejména pak ani skrze užívání určitých software či nevhodných zařízení, dále nevyužívat e-shop k rozeslání či umístění neobjednaných obchodních informací (spam) a dále jinak nevyužívat e-shop způsobem nepřijatelným pro prodávajícího či třetí osoby.
 • V případě nespokojenosti kupujícího s fungováním e-shopu může kupující podat příslušnou stížnost na činnost či provoz e-shopu na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající informuje kupujícího o způsobu vyřízení takové stížnosti na e-mailovou adresu, ze které byla daná stížnost prodávajícímu zaslána, a to do 14 dnů od jejího obdržení.
 • Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.

XV. Vyhledávání nabídek a ověřování hodnocení produktů

 • Nabídky, které se kupujícímu zobrazují v rámci výsledků vyhledávání v e-shopu, jsou zobrazují zejména na základě parametru shody fráze zadané do vyhledávače s názvem produktu v nabídce e-shopu. Tento parametr ve srovnání s ostatními umožňuje předkládat kupujícímu výsledky vyhledávání přesněji odpovídající jeho nákupním preferencím.
 • Prodávající informuje kupující, že neověřuje pravost hodnocení zboží v internetovém obchodě.

XVI. Odpadní elektrozařízení a elektrozařízení

 • Podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, se elektrozařízením rozumí elektrické nebo elektronické zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1 000 V pro střídavý proud a 1 500 V pro stejnosměrný proud. Podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, se odpadním elektrozařízením rozumí elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně všech jeho komponentů, konstrukčních a spotřebních dílů.
 • Držitel odpadních elektrozařízení a/nebo elektrozařízení smí předat odpadní elektrozařízení a/nebo elektrozařízení pouze na místo zpětného odběru nebo za podmínek stanovených zakonem o výrobcích s ukončenou živnostností poslednímu prodejci, popřípadě jiné osobě určené výrobcem.
 • Držitel odpadních elektrozařízení a/nebo elektrozařízení pocházející z domácností může tato zařízení odevzdat ke zpětnému odběru:
  • bezplatně (elektrozařízení pocházející z domácností, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm) bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2,
  • bezplatně v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.
 • Provozovatel místa zpětného odběru je oprávněn:
  • odmítnout převzít odpadní elektrozařízení a/nebo elektrozařízení v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad;
  • odmítnout převzít ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení a/nebo elektrozařízení jestliže vzhledem k množství a typu odpadních elektrozařízení a/nebo elektrozařízení či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že jde o odpadní elektrozařízení a/nebo elektrozařízení od kupujícího.
 • Odpadní elektrozařízení a/nebo elektrozařízení lze odevzdávat

XVII. Závěrečná ustanovení

 • Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu Martes Sport.
 • E-shop umožňuje přístup kupujících k zadání zpětné vazby (hodnocení) výrobků od spotřebitelů (kupujících), kteří si v e-shopu výrobek zakoupili. Po odeslání a přijetí objednávky obdrží spotřebitel (kupující) email s odkazem, který ho přesměruje na příslušnou webovou stránku, kde může spotřebitel zanechat svou zpětnou vazbu (hodnocení) zakoupeného výrobku.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Martes Sport jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny těchto obchodních podmínek jsou vyhrazeny; prodávající je oprávněn jejich znění měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Po dobu prodlení kupujícího s plněním jeho závazků a povinností dle kupní smlouvy nemůže být prodávající v prodlení, o tuto dobu se pak případně posouvají sjednané termíny pro plnění povinností prodávajícího. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto VOP, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s plněním jeho povinnosti dle kupní smlouvy po dobu delší 14 dnů.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušných oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že kupní smlouva a smluvní vztah z kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • V pochybnostech o dni doručení dokumentu doručovaného emailovou formou na emailovou adresu kupujícího se za den doručení považuje pracovní den, který následuje po dni, kdy byl daný dokument prodávajícím na emailovou adresu kupujícího odeslán. Za potvrzení o doručení zprávy na emailovou adresu kupujícího se považuje rovněž obdržené potvrzení o doručení e-mailové zprávy do schránky příjemce (při nastavení požadavku na oznámení o doručení). Doručování na emailovou adresu kupujícího může být vždy nahrazeno doručováním do datové schránky kupujícího, má-li kupující současně aktivován příjem poštovních datových zpráv; v takovém případě se datová zpráva považuje za doručenou kupujícímu vždy nejpozději uplynutím jedenáctého kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla datová zpráva prodávajícím z datové schránky prodávajícího odeslána.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.