Pravidla pro poskytování digitálních služeb

Martes Sport sp. z o.o. se sídlem v Bielsku-Białej (dále jen: „Poskytovatel služeb“) poskytuje nepřímé služby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (Úř. věst. EU L 277/2022, str. 1 v platném znění), s ohledem na to přijala tato Pravidla pro poskytování digitálních služeb za účelem zlepšení bezpečnosti webových stránek https://martessport.eu/cz/, které společnost Martes Sport sp. z o.o. spravuje.

 1. Definice

 1. Definice:
  • „Příjemce služeb“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která používá Webové stránky, zejména pro vyhledávání nebo poskytování informací;
  • „Zprostředkovatelská služba“ znamená jednu z následujících služeb informační komunity:
   • služba „standardního přenosu“ spočívající v přenosu v telekomunikační síti informací poskytnutých Příjemcem služeb nebo v zajištění přístupu k telekomunikační síti;
   • služba „cachingu“ spočívající v přenosu v telekomunikační síti informací poskytnutých Příjemcem služeb, zahrnující automatické, nepřímé a krátkodobé ukládání této informace, prováděné výhradně za účelem zlepšení následného přenosu informací na žádost jiných příjemců;
   • služba „hostingu“ spočívající v ukládání informací poskytnutých Příjemcem služeb a na jeho žádost, zejména možnost přidávání názorů na výrobky nabízené v prodeji na webových stránkách https://martessport.eu/cz/;
  • „Webové stránky“ internetový obchod dostupný na adrese https://martessport.eu/cz/;
  • „Poskytovatel služeb“ Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek č. 115, 43-300 Bielsko-Biała, zapsaná v registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem v Bielsku-Białej, VIII. obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000077249, DIČ: 547-179-16-82, REGON: 070904684.
  • „Nezákonný obsah“ znamená informace, které samy o sobě nebo pomocí odkazu na činnosti, včetně prodeje výrobků nebo poskytování služeb, nejsou v souladu s právem EU nebo s právem jakéhokoli členského státu, které je v souladu s právem Unie, bez ohledu na konkrétní předmět nebo povahu tohoto práva;

2. Kontaktní místo pro Poskytovatele služeb

 1. Poskytovatel služeb zřizuje kontaktní místo umožňující přímou elektronickou komunikaci s orgány členských států, Komisí a Radou pro digitální služby [email protected].
 2. Poskytovatel služeb určí kontaktní místo, které umožňuje Příjemcům služeb přímou a rychlou elektronickou komunikaci [email protected].
 3. Poskytovatel služeb upřesňuje, že pro účely komunikace s kontaktním místem budou příslušné jazyky: polština a angličtina.

3. Podmínky používání Webových stránek

 1. Poskytovatel služeb umožňuje Příjemcům služeb zveřejňovat názory na výrobky na Webových stránkách, přičemž tyto názory nesmí obsahovat Nezákonný obsah, zejména obsah uvádějící v omyl, obsahující reklamní, marketingové texty, porušující osobnostní práva jiných subjektů nebo porušující zásady společenského soužití, obsahující vyobrazení osob, které nesouhlasily s jeho zveřejněním, obsahující osobní údaje osob, které nesouhlasily s jejich sdílením, obsahující vulgární nebo obecně uznávaný urážlivý obsah. Předmětné omezení nemá vliv na svobodu projevu Příjemců služeb.
 2. Poskytovatel služeb stanovil podmínky pro používání Webových stránek Příjemci služeb a uložil jim omezení. Poskytovatel služeb prohlašuje, že Příjemce služeb se může seznámit s dokumenty, které stanoví výše uvedená omezení, tj. Ochrana osobních údajů, Zásadami používání souborů cookies, Všeobecné obchodní podmínky, v platném znění na Webových stránkách na následujících adresách:

4. Mechanismy pro nahlašování nezákonného obsahu

 1. Každý, kdo se domnívá, že na Webových stránkách jsou informace představující nezákonný obsah, má právo podat elektronické hlášení na adresu [email protected]. Poskytovatel služeb bude brát v úvahu pouze hlášení obsahující:
  • dostatečně podložené vysvětlení důvodů, pro které daná osoba nebo daný subjekt namítají, že příslušné informace představují nezákonný obsah;
  • jasné a přesné uvedení elektronické polohy informací, jako jsou přesná URL adresa nebo přesné URL adresy, a v příslušných případech další informace umožňující identifikaci nezákonného obsahu, příslušně podle druhu obsahu a konkrétního druhu hostingové služby;
  • jméno a příjmení nebo název a e-mailovou adresu osoby nebo subjektu podávajícího hlášení, s výjimkou hlášení týkajícího se informací považovaných za související s některým z trestných činů, uvedených v čl. 3–7 směrnice 2011/93/EU;
  • prohlášení potvrzující v dobré víře přesvědčení oznamující osoby nebo subjektu, že informace a v něm obsažené námitky jsou správné a úplné.
 2. Pokud hlášení obsahuje elektronické kontaktní údaje osoby nebo subjektu, který podal hlášení, zašle Poskytovatel služeb neprodleně takové osobě nebo takovému subjektu potvrzení o přijetí hlášení.
 3. Poskytovatel služeb neprodleně vyrozumí osobu nebo subjekt podávající hlášení o svém rozhodnutí ohledně informací, kterých se hlášení týká. Poskytovatel služeb přijme rozhodnutí ohledně informací, jichž se týká hlášení, včas, dle svého uvážení a objektivně a s dodržením náležité pečlivosti.
 4. Po doručení rozhodnutí osobě, která nahlásila možný nezákonný obsah anesouhlasí s  obsahem rozhodnutí, má právo libovolně vybrat certifikovaný orgán pro mimosoudní řešení sporů ohledně rozhodnutí přijatých Poskytovatelem služeb. Certifikaci výše uvedeného orgánu provede koordinátor pro digitální služby členského státu EU, kde se nachází sídlo orgánu pro mimosoudní řešení sporů.
 5. Příjemci služeb mají právo podat stížnost na Poskytovatele služeb koordinátorovi pro digitální služby.
 6. Hlášení se uzná za základ pro získání skutečných poznatků o nezákonné činnosti nebo nezákonném obsahu ve vztahu ke konkrétní informaci, pokud to umožňuje Poskytovateli služeb zjistit bez podrobné právní analýzy nezákonnou povahu dané činnosti nebo informace.
 7. Pokud Příjemce služeb často nahrává na Webové stránky zjevný nezákonný obsah, pak Poskytovatel služeb po předchozím upozornění Příjemce služeb pozastaví Příjemci služeb možnost zveřejňování názorů na Webových stránkách. Před rozhodnutím o pozastavení Poskytovatel služeb:
  • provede analýzu počtu zveřejnění nezákonného obsahu Příjemcem služeb,
  • prozkoumá závažnost zneužití, včetně povahy nezákonného obsahu a důsledků jeho zveřejnění.

5. Odůvodnění omezení uložených s ohledem na nezákonný obsah

 1. Poskytovatel služeb může v následku podaného oznámení učinit rozhodnutí zejména o:
  • omezení v rozsahu zobrazování určitých informací poskytovaných Poskytovatelem služeb, včetně mazání obsahu (recenzí, komentářů, názorů zveřejněných na Webových stránkách), zamezení přístupu k obsahu nebo zrušení možnosti vyhledávání předmětného obsahu;
  • úplném nebo částečném pozastavení nebo ukončení poskytování služeb;
  • pozastavení nebo uzavření účtu Příjemce služeb.
 2. Poskytovatel služeb poskytne všem dotčeným Příjemcům služeb odůvodnění omezení uložených z důvodu, že informace poskytnuté příjemcem služby mají nezákonný obsah, pokud zná příslušné elektronické kontaktní údaje Příjemce služeb.

6. Moderování obsahu na Webových stránkách

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na moderování v dobré víře a s náležitou pečlivostí obsahu, který zveřejňují Příjemci služeb, provádění kontrolní činnosti nebo přijímání jiných opatření majících za účel odhalení, identifikaci a odstranění nezákonného obsahu nebo zamezení přístupu k němu na Webových stránkách. Obsah zveřejněný na Webových stránkách může Poskytovatel služeb moderovat prostřednictvím automatizovaného nástroje nebo manuálním způsobem. Poskytovatel služeb může provádět také jiná opatření nebo kroky nezbytné k tomu, aby byly splněny požadavky práva EU a národního práva za účelem zajištění bezpečnosti Webových stránek.