PRAVIDLA KLUBU MARTES SPORT

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátorem Klubu Martes Sport je firma Martes Sport Sp. z o.o. se sídlem v Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, zapsaná do Celostátního soudního rejstříku vedeného u Obvodního soudu v Bielsku-Białej, VIII. Obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000077249, DIČ: 547-179-16-82, IČ: 070904684, BDO: 000033923, se základním kapitálem ve výši 33 500 000,00 zl, dále jen Organizátor nebo Martes Sport.
 2. Do Klubu Martes Sport lze vstoupit ode dne vyhlášení těchto Pravidel v mobilní aplikaci Martes Sport a na webových stránkách https://martessport.eu/cz/poriadok-klubu-martes-sport


§ 2 PODMÍNKY PRO VSTUP DO KLUBU MARTES SPORT

 1. Fyzické osoby, které splňují požadavky popsané v tomto ustanovení a vstupují do Klubu Martes Sport, dále jen Účastníci. Klub Martes Sport, dále jen Klub, vytvořila firma Martes Sport, aby umožnila Účastníkům využívat speciální nabídky nebo speciální akce.
 2. Účastník může vstoupit do Klubu Martes Sport kdykoli během jeho trvání. Účastník je povinen přečíst si obsah těchto Pravidel a odsouhlasit jejich ustanovení.
 3. Do Klubu Martes Sport mohou vstoupit fyzické osoby:
  1. které jsou starší 16 let,
  2. mají plnou způsobilost k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy také fyzické osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům,
  3. jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku.
 4. Do Klubu Martes Sport můžete vstoupit prostřednictvím mobilní aplikace Martes Sport, dostupné prostřednictvím Google Play nebo App Store, kde se můžete seznámit s minimálními technickými požadavky na fungování aplikace.
 5. Pro účast v Klubu Martes Sport je nutné:
  1. vyplnit formulář zadáním svého jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro výše uvedené účely,
  2. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři Organizátorem pro přizpůsobení obchodní nabídky nebo reklamy automatizovaným způsobem (pomocí profilování),
  3. udělení souhlasu se zasíláním obchodních informací Organizátorem prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailem nebo SMS – včetně zejména informací o aktuálních akcích, pořádaných soutěžích a také dalších nabídkách.
 6. Neudělení souhlasů, uvedených v odst. 5 výše, brání Účastníkovi účasti v Klubu Martes Sport a zasílání speciálních nabídek nebo speciálních akcí.
 7. Po vstupu do Klubu Martes Sport bude Účastník moci používat Účastnickou kartu, dále jen Karta. Jeden Účastník může mít jednu Účastnickou kartu. Účastnická karta bude viditelná v mobilní aplikaci Martes Sport a bude spojena s účtem Účastníka v internetovém obchodě Martes Sport – pokud Účastník má účet v internetovém obchodě Martes Sport.


§ 3 PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARTY V KLUBU MARTES SPORT

 1. Účastnická karta není platební prostředek. Účastnická karta nemá hmotnou podobu.
 2. Účastnickou kartu může používat pouze Účastník.
 3. Podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z účasti v Klubu Martes Sport při nákupu v kamenné prodejně Martes Sport je předložení prodávajícímu Účastnické karty. Při nákupu v kamenné prodejně Martes Sport může Účastník používat Kartu pouze v mobilní aplikaci Martes Sport. Účastník je povinen předložit pro naskenování čárový kód na mobilním zařízení Účastníka.
 4. Podmínkou uplatnění práv vyplývajících z účasti v Klubu Martes Sport při nákupu v internetovém obchodě Martes Sport je vygenerování jednorázového slevového kódu v mobilní aplikaci Martes Sport a zadání kódu na příslušném místě (okně) v nákupním košíku. Po zadání jednorázového slevového kódu bude sleva vypočtena automaticky.

§ 4 PRÁVA ÚČASTNÍKA KLUBU MARTES SPORT

 1. Ode dne vstupu do Klubu Martes Sport bude Organizátor moci zasílat Účastníkům Klubu Martes Sport akční nabídky a další speciální nabídky. Budou to různé druhy akčních kampaní, které umožní všem vybraným Účastníkům, na základě kritéria uvedeného Organizátorem, nakupovat v době zvolené Organizátorem označené výrobky např. za akční cenu nebo za zvýhodněných podmínek.
 2. Organizátor zdůrazňuje, že slevu vyplývající z účasti v Klubu Martes Sport nelze kombinovat s jinými slevami, které Účastník může získat v obchodě Organizátora (včetně práv vyplývajících z vlastnictví Karty velké rodiny), ledaže není výslovně stanoveno jinak v souvislosti s danou akcí.
 3. Slevy udělené Účastníkům nejsou kumulativní a nelze je vyměnit za hotovost.
 4. Účastník si bude moci zakoupit výrobky, na které se vztahuje daná akce, pokud tyto výrobky budou dostupné v obchodě Organizátora, včetně internetového obchodu Martes Sport.
 5. Účastník si může zakoupit maximálně 5 (pět) kusů stejného výrobku za akční cenu nebo za zvýhodněných podmínek vyplývajících z účasti v Klubu Martes Sport.
 6. Účastník nesmí zejména požadovat změnu akce nebo jednotlivých položek, na které se vztahuje jiná akční nabídka nebo nabídka, včetně jiných položek.
 7. Účastník nesmí převést právo na akční nabídku na jinou osobu.


§ 5 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů Účastníků Klubu Martes Sport je Organizátor. Účastníci mohou kontaktovat inspektora pro ochranu údajů (IOÚ), jmenovaného Organizátorem, telefonicky na číslo (033) 82 81 771 nebo e-mailem: [email protected].
 2. Osobní údaje Účastníka Klubu Martes Sport bude Organizátor zpracovávat v souladu s obecně závaznými předpisy (včetně: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – dále jen GDPR) – po dobu provádění činností zaměřených na dosažení účelů, pro které byly shromážděny.
 3. Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníků Klubu Martes Sport pro účely:
  1. plnění smluv o poskytování elektronických služeb, kupních smluv nebo jiných smluv uzavřených za podmínek stanovených v těchto Pravidlech. Základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy s Účastníkem nebo provedení opatření na žádost Účastníka před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
  2. plnění zákonných povinností Organizátora zejména v oblasti vedení příslušné účetní dokumentace (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR),
  3. propagace vlastního zboží nebo služeb a také sestavování přehledů, analýz a statistik a uplatňování nároků. Základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem Organizátora (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 4. V rámci výše uvedených limitů může Organizátor zpracovávat údaje pomocí profilovacích technik za předpokladu automatizovaného rozhodování. Účelem takového profilování bude co nejlepší přizpůsobení obsahu poskytovaného Účastníkovi, včetně zobrazovaných reklam, pro potřeby a zájmy Účastníka – na základě dostupných demografických a behaviorálních údajů. V případě, že automatizované rozhodování způsobí vůči Účastníkovi právní důsledky nebo podobně jej ovlivní, bude Organizátor zpracovávat údaje pouze se souhlasem Účastníka (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).
 5. V každém případě je zveřejnění osobních údajů Účastníkem dobrovolné – s výhradou, že některé údaje jsou potřebné Organizátorovi pro splnění povinností vyplývajících ze vstupu Účastníka do Klubu Martes Sport.
 6. Osobní údaje Účastníka mohou být zpřístupněny třetím subjektům pouze v případě, že Organizátor bude k tomu oprávněn nebo zavázán podle ustanovení zákona. Příjemci údajů mohou být zejména: osoby obsluhující infrastrukturu nebo IT systémy, subdodavatelé a také poradci nebo auditoři.
 7. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a také právo na přenos údajů. Účastník má právo podat stížnost, pokud neexistuje žádný základ pro zpracování údajů nebo pokud jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.
 8. Pokud zpracování probíhá v rozporu se zákonem, má Účastník právo podat stížnost u dozorového úřadu.


§ 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Účastník může kdykoli vystoupit z Klubu Martes Sport. Chcete-li vystoupit z Klubu Martes Sport, po přihlášení k účtu v mobilní aplikaci Martes Sport vyberte v menu tlačítko „Smazat účet“.
 2. S ohledem na to, že Organizátor nebude moci udělit Účastníkovi práva popsaná v § 4 Pravidel bez předchozích souhlasů Účastníka, uvedených v § 2 odst. 5, Organizátor informuje, že odvolání alespoň jednoho souhlasu Účastníkem bude znamenat také ztrátu účastnických práv vyplývajících z členství v Klubu Martes Sport a bude se rovnat zániku členství v Klubu Martes Sport.
 3. V případě, že Účastník poruší ustanovení Pravidel, má Organizátor právo zbavit Účastníka možnosti další účasti v Klubu Martes Sport.
 4. Organizátor může zablokovat možnost opětovného vstupu do Klubu Martes Sport Účastníkovi, který byl dříve vyloučen z Klubu Martes Sport podle ustanovení 3 výše.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla z vážných důvodů, mj. pro účely zajištění bezpečného fungování Klubu Martes Sport, předcházení zneužití, zjednodušení fungování Klubu Martes Sport, zavedení dalších možností nebo z důvodu jiných důležitých potřeb týkajících se Organizátora nebo Klubu Martes Sport. Změna Pravidel se považuje za schválenou Účastníkem, pokud do 14 dnů od oznámení změny neukončí účast v Klubu Martes Sport. To nevylučuje ani neomezuje právo Účastníka kdykoli vystoupit z Klubu Martes Sport, podle ustanovení 1 výše.
 6. Ve věcech neupravených Pravidly se použijí obecně závazná právní ustanovení v Polsku, včetně ustanovení občanského zákoníku.
 7. V rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy nenese Organizátor odpovědnost za nároky vyplývající z nesplnění nebo nenáležitého splnění předpisů, z důvodu deliktů, zanedbání nebo jiných důvodů.
 8. V případě nespokojenosti s činností Klubu Martes Sport může Účastník podat reklamaci e-mailem na následující adresu: [email protected] . Účastník bude o způsobu vyřízení reklamace informován na e-mailovou adresu, ze které byla reklamace zaslána, a to do 30 dnů od jejího obdržení Organizátorem. Organizátor nesouhlasí s účastí na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.
 9. Pravidla vstupují v platnost ode dne vyhlášení v mobilní aplikaci Martes Sport a na webových stránkách https://martessport.eu/cz/poriadok-klubu-martes-sport