Můžeme používat soubory Cookies, když používáte služby dostupné prostřednictvím našeho internetového obchodu www.martessport.eu a našich dalších webových stránek. Cookies, které jsou používány na těchto webových stránkách, jsou spojeny pouze s prohlížečem Vašeho počítače - proto jste anonymní.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Martes Sport

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě www.martessport.eu/cz/ a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí; odesláním objednávky současně kupující bere na vědomí, že provozovatelem internetového obchodu je prodávající jakožto zahraniční subjekt se sídlem mimo území ČR, z kteréhož důvodu se na něj nevztahují ustanovení některých právních předpisů jinak platná pro české provozovatele e-shopu na území ČR.
 2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné od 29.11.2018.


II. Definice pojmů
E-shop
 - internetový obchod na adrese: www.martessport.eu/cz/.
Smluvní strany - prodávající a kupující.
Prodávající - obchodní společnost Martes Sport Sp. z o.o., se sídlem Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika, identifikační číslo (REGON): 070 904 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bielsku-Biala (VIII. Obchodní oddělení národního soudního rejstříku) pod číslem 0000077249, DIČ: CZ683938858. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa prodávajícího pro doručování: Sklad Martessport, Sierra Sport s.r.o., Červený Kříž 286, 586 01 JIHLAVA, Czech Republic
 • adresa elektronické pošty: [email protected];

Kupující - spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.
Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatel - za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která je držitelem živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání. Vystupuje-li kupující vůči prodávajícímu prostřednictvím svého přiděleného identifikačního čísla (př. uvede-li své identifikační číslo v objednávce, při registraci svého uživatelského účtu, při jiné komunikaci s prodávajícím, atp.), považuje se ve vztahu k prodávajícímu za podnikatele.
Smluvní partner prodávajícího – obchodní společnost Sierra Sport s.r.o., se sídlem Střítež č. p. 3, PSČ 588 11, identifikační číslo: 286 59 791, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 72346, DIČ: CZ28659791. Smluvní partner prodávajícího je provozovatelem několika prodejen v České republice nabízejících sportovní oblečení a jiné sportovní potřeby, a to se souhlasem prodávajícího pod značkou Martes Sport, přičemž se však jedná o odlišný subjekt od prodávajícího, který s prodávajícím ve sjednaném rozsahu pouze spolupracuje.
Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.
Zboží - věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu, přičemž zejména jde o sportovní zařízení, produkty, doplňky a vybavení, jakož i jiné výrobky, k jejichž prodeji je prodávající oprávněn.
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.
Elektronická faktura - faktura vystavená výhradně v elektronické podobě ve formátu pdf.
Pracovní dny - dny v kalendářním týdnu od pondělí do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


III. Postup při uzavírání kupní smlouvy

 1. Umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o zboží a jeho hlavních vlastnostech, včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Kupující v této souvislosti bere na vědomí, že zboží, jeho názvy i jiné vlastnosti jsou v e-shopu užívány výlučně za účelem identifikace daného zboží a mohou představovat jinak chráněná označení zboží náležející oprávněným držitelům práv k těmto označením. V případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech, barvách či jiných odlišujících vlastnostech, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost, barvu či příslušnou vlastnost před tím, než zboží umístí do „košíku“.
 3. Jakmile kupující provede výběr zboží, včetně jeho množství a případných dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „přidat do košíku“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“. Vybrané zboží, které bylo přeneseno do „košíku“, se zobrazuje též při kliknutí na odkaz „přejít k pokladně“.
  • Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí kliknutím na odkaz „přejít k pokladně“. Následně kupující vybere způsob dopravy zboží (čl. VI VOP) a platby za zboží (čl. V VOP), případně vloží slevový kupón, má-li jej k dispozici. Posléze po kliknutí na odkaz „další krok“ kupující uvede fakturační a dodací údaje, tedy údaje o kupujícím (jméno a příjmení) a doručovací údaje, včetně e-mailového a telefonického kontaktu na kupujícího. Kupující má též možnost zaškrtnout variantu „doručovací adresa se liší od výše uvedených údajů“, požaduje-li, aby prodávající doručil zboží na jinou než fakturační adresu, kdy v takovém případě v rámci procesu objednávání zboží uvede kupující dodací adresu odlišnou od fakturační adresy. Fakturační a dodací údaje zákazníka uvedené v tomto odstavci mohou být již v objednávkovém formuláři předvyplněny na základě přihlášení do uživatelského účtu.
  • Kupující má možnost realizovat objednávku bez registrace, případně se kupující může pro realizaci objednávky registrovat za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásit již do svého existujícího uživatelského účtu (čl. XIII VOP).
  • V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce, a to kliknutím na odkaz „předchozí krok“ anebo ikonu jednotlivých kroků při objednávání zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou po dokončení objednávky považovány prodávajícím za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.
 4. Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „dokončit objednávku“, přičemž odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že souhlasí s jejich zněním. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „dokončit objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.
 5. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující bez zbytečného odkladu na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně odkazu na tyto VOP, které budou připojeny jako příloha k tomuto potvrzení objednávky. Doručením potvrzení objednávky ve smyslu předchozí věty je uzavřena kupní smlouva a vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, včetně závazku kupujícího k úhradě kupní ceny zboží.
 6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky výše uvedeným způsobem.
 7. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
  • Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, jež jsou dostupné zde. S ohledem na to, že je kupujícímu potvrzení objednávky zasláno na jeho e-mailovou adresu, tak není-li výslovně stanoveno jinak, nemá kupující právo na přístup k archivované smlouvě u prodávajícího.
 8. Zákazník souhlasí s doručováním faktur a oprav faktur v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.IV. Kupní cena

 1. Nestanoví-li prodávající u nabídky zboží jinak pro kupujícího, který je podnikatelem, kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.
 2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, a dále vystavovat a poskytovat kupujícím slevové kupóny, to vše v souladu s platnými právními předpisy a těmito VOP. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, stejně jako uplatnění slevového kupónu nelze kombinovat s jinými speciálními cenovými nabídkami prodávajícího (akční nabídky, slevy, apod.), neurčí-li prodávající. Bližší pravidla provozování akčních nabídek a poskytování slevových kupónů lze nalézt v Obchodních podmínkách akčních nabídek (dostupné zde) a v Obchodní podmínkách pro uplatnění slevových kupónů (dostupné zde), které v uvedené rozsahu doplňují tyto VOP.


V. Platební podmínky

 1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.
 2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží;
  • v hotovosti dobírkou při převzetí zboží od přepravce - způsob platby formou dobírky je zpoplatněn částkou 20 Kč / balík;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému (službou PayU).
 3. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní způsob placení prostřednictvím platebního systému, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na internetové stránky poskytovatele této služby (zabezpečené připojení SSL 128 bitů), prostřednictvím něhož provede platbu kupní ceny, která je splatná v den uzavření kupní smlouvy. Za účelem provedení platby kupní ceny s využitím platebního systému musí kupující disponovat platnou platební kartou, která umožňuje převod peněžních prostředků v rámci daného platebního systému. Všeobecné podmínky provozu a užívání platebního systému PaU jsou dostupné na internetových stránkách http://www.payu.cz/.
 4. V případě potíží při provádění úhrady prostřednictvím platebního systému a nemožnosti provedení úhrady tímto způsobem či v jiných odůvodněných případech může být kupující žádán o provedení úhrady bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
 5. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.
 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího; prodávající není povinen k dodání zboží předtím, než bude závazek k úhradě kupní ceny ve smyslu předchozí věty splněn.
 7. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura), kdy elektronickou fakturu vystaví prodávající po plném uhrazení kupní ceny zboží a tuto zašle kupujícímu e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky. Ustanovení prvé věty o doručování se obdobně uplatní též na doručování jiných daňových či účetních dokumentů (vč. opravných daňových dokladů).
 8. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak prodávající je oprávněn v závažných případech (zejména nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III. VOP) požadovat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, zvolil-li kupující způsob placení kupní ceny dobírkou.

VI. Dodací podmínky

 1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně jen na území České republiky; místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (viz článek III. VOP).
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží, s nimiž jsou spojeny následující náklady na dodání zboží:
 4. Přepravní služba GLS - 89 Kč / balík, Dobírka – 99 Kč / balík.

X. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je spotřebitelem

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odstavci prvém tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.XI. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem a o mimosoudním řešení sporů

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě uplatnění práv z reklamovaného zboží v prodejně smluvního partnera prodávajícího v rámci České republiky vydá spotřebiteli písemné potvrzení o uplatnění reklamace pověřený zástupce smluvního partnera prodávajícího.
 3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností, nepodaří-li se záležitost vyřešit přímo s prodávajícím, se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je dále možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, nebude-li při naplnění výjimečných okolností prodlouženo. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, přičemž náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu více zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 6. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.XII. Právo na výměnu zboží

 1. Kupující má právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží požádat prodávajícího o výměnu zboží za jiné zboží v téže či vyšší ceně.
 2. Postup při výměně zboží:
 3. Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování odeslán projev vůle kupujícího směřující k výměně zboží; kupující může pro výměnu zboží využít formulář pro výměnu zboží, který je dostupný zde.
 4. Spolu s vyplněným a podepsaným formulářem pro výměnu zboží je kupující povinen na svůj náklad zaslat vyměňované zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování, přílohou předmětné žádosti bude rovněž originál účtenky či faktury za vyměňované zboží.
 5. Ve stejné lhůtě je kupující povinen doplatit případný rozdíl v ceně mezi novým a vyměňovaným zbožím, a to dle bližší dohody kupujícího a prodávajícího učiněné telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 6. Vyměňované zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, v plné hodnotě a kompletní (včetně příslušenství) s originálními etiketami a visačkami; jinak má prodávající právo výměnu zboží odmítnout.
  • Náklady na výměnu zboží nese kupující s tím, že nové zboží po výměně bude kupujícímu již zasláno na náklad prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po obdržení vyměňovaného zboží; ustanovení článku VI. těchto VOP se zde užije přiměřeně.
  • Nebudou-li splněny shora uvedené podmínky pro možnost výměny zboží, odmítne-li prodávající výměnu zboží a/nebo nebude-li z jiného důvodu možné požadované zboží dodat, bude prodávající – nedohodne-li se s kupujícím v daném případě jinak – dále postupovat obdobně jako při odstoupení od smlouvy, měl-li by kupující na takový postup nárok; jinak vrátí zakoupené zboží zpět kupujícímu.XIII. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, přičemž ze svého uživatelského účtu může kupující realizovat objednávky zboží. Registrace umožňuje kupujícímu dále prohlížet historii a podrobnosti objednávek, sledovat aktuální stav zpracování objednávky a v návaznosti na vytvoření uživatelského účtu též zjednodušené provádění dalších objednávek (systém si automaticky zapamatuje údaje o kupujícím a doručovací údaje).
 2. Registrační formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „registrace“ a přihlašovací formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „přihlásit se“.
  • V rámci registrace uživatelského účtu kupující zadá své jméno a příjmení, doručovací údaje, svůj e-mailový kontakt (který následně slouží jako přihlašovací e-mail) a telefonický kontakt. V rámci registrace uživatelského účtu též kupující zadá své heslo, jímž bude do uživatelského účtu vstupovat.
 3. Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží se kupující zavazuje uvádět správně a pravdivě všechny údaje, přičemž údaje uvedené v uživatelském účtu se kupující zavazuje při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, jímž je přihlašovací email, a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.XIV. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Principy zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport, který je dostupný zde. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače, smartphonu) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Bližší informace o nakládání se soubory cookies a související informace jsou obsaženy v samostatném dokumentu Politika ochrany soukromí v internetovém obchodě Martes Sport, který je dostupný zde.XV. Technické požadavky, zákaz umístění protiprávního obsahu, řešení stížností a sporů

 1. Pro využívání služeb poskytovaných prodávajícím kupujícímu v podobě provozu internetového e-shopu, včetně zpřístupnění obsahu e-shopu po dobu 24 hodin denně po celý kalendářní rok a uzavírání s prodávajícím kupních smluv za podmínek stanovených těmito VOP, musí kupující disponovat zařízením s příslušným programovým nastavením (zejm. operační systém, internetový prohlížeč) umožňujícím připojení k internetu, včetně samotného přístupu k internetu a dále e-mailovým účtem. Kupující bere na vědomí, že e-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, přičemž tyto náklady si hradí kupující sám (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky). Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s dodáním digitálního obsahu nebo doručováním zpráv spojených s realizací učiněné objednávky prostřednictvím elektronické pošty či telefonického kontaktu ze strany prodávajícího (včetně SMS zpráv) za účelem řádného plnění kupní smlouvy; ostatní ustanovení těchto VOP ani Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport, jež jsou dostupné zde, nejsou tímto dotčena. Kupující výslovně souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu či telefonické spojení na kupujícího uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.
 4. Kupující se zavazuje, že nebude na internetové stránky prodávajícího umísťovat protiprávní obsah (př. v podobě komentářů), tento zveřejňovat, šířit či jinak s ním nakládat, obzvláště pak obsah porušující autorská práva, chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob ani obsah, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu (včetně obsahu podporujícího násilí či pornografii). V případě zjištění takové skutečnosti je prodávající oprávněn znepřístupnit takový obsah bez dalšího.
 5. Kupující se rovněž zavazuje využívat provozovaný e-shop způsobem nenarušujícím jeho fungování, zejména pak ani skrze užívání určitých software či nevhodných zařízení, dále nevyužívat e-shop k rozeslání či umístění neobjednaných obchodních informací (spam) a dále jinak nevyužívat e-shop způsobem nepřijatelným pro prodávajícího či třetí osoby.
 6. V případě nespokojenosti kupujícího s fungováním e-shopu může kupující podat příslušnou stížnost na činnost či provoz e-shopu na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající informuje kupujícího o způsobu vyřízení takové stížnosti na e-mailovou adresu, ze které byla daná stížnost prodávajícímu zaslána, a to do 14 dnů od jejího obdržení.
 7. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu Martes Sport.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Martes Sport jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny těchto obchodních podmínek jsou vyhrazeny; prodávající je oprávněn jejich znění měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Po dobu prodlení kupujícího s plněním jeho závazků a povinností dle kupní smlouvy nemůže být prodávající v prodlení, o tuto dobu se pak případně posouvají sjednané termíny pro plnění povinností prodávajícího. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto VOP, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s plněním jeho povinnosti dle kupní smlouvy po dobu delší 14 dnů.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušných oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že kupní smlouva a smluvní vztah z kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 7. V pochybnostech o dni doručení dokumentu doručovaného emailovou formou na emailovou adresu kupujícího se za den doručení považuje pracovní den, který následuje po dni, kdy byl daný dokument prodávajícím na emailovou adresu kupujícího odeslán. Za potvrzení o doručení zprávy na emailovou adresu kupujícího se považuje rovněž obdržené potvrzení o doručení e-mailové zprávy do schránky příjemce (při nastavení požadavku na oznámení o doručení). Doručování na emailovou adresu kupujícího může být vždy nahrazeno doručováním do datové schránky kupujícího, má-li kupující současně aktivován příjem poštovních datových zpráv; v takovém případě se datová zpráva považuje za doručenou kupujícímu vždy nejpozději uplynutím jedenáctého kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla datová zpráva prodávajícím z datové schránky prodávajícího odeslána.
 8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.V Bielsku-Biale dne 29.11.2018