Adatkezelési tájékoztató

A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT

1. Adatkezelő azonosítása

https://martessport.eu/hu/ internetcímen elérhető webáruházat a

Martes Sport Sp. z o.o.

Cégjegyzékszám: KRS 0000077249 - Bielsko-Biała Kerületi Bíróság (Sąd Rejonowy w Bielsku-Bialej), Nemzeti Bírósági Nyilvántartás Adószám: PL 5471791682 Székhely: Lengyelország, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115

Üzleti tevékenység helye: Lengyelország, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115 Postacím: Magyarország, 4123 Hencida, Ady Endre u. 16. (címzett: Olza Logistic - Martes Sport Sp. z o.o. ) E-mail cím: [email protected]

Webhely: https://martessport.eu/hu/

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 2 rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://martessport.eu/hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek.

3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

3.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely "Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

- neve,

- e-mail címe,

- üzenet tárgya,(megrendelés állapota, visszatérítés, panasz az áruval kapcsolatban, árucsere, számlák, megrendelés törlése, hiba a megrendelés végrehajtásában, személyes adatok törlésének kérése),

- rendelésszám (üzenet tárgyától függően), 

- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),

- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása.

4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem kerül sor szerződéskötésre, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 7., illetve 8.  pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

Amennyiben az üzenetváltás korábbi megrendeléssel, már megkötött szerződéssel kapcsolatos, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Panasszal kapcsolatos üzenet esetén az adatkezelés a 11. pontban írtak szerint alakul (Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés).

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdéseire, a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltését követően a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó:

- e-mail címe,

az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:

- feliratkozáskor használt eszköz IP-címe,

- feliratkozás időpontja.

5.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

6. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhelyen lévő „Fiók létrehozása” feliratú gombra vagy a megrendelési folyamat során az „ÚJ VÁSÁRLÓ VAGYOK” felirat alatti „FIÓK LÉTREHOZÁSA” feliratú gombra kattintást követően, a megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a „FIÓK LÉTREHOZÁSA” gombra kattintással adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok körét érinti.

Az adatok köre:

a regisztrációhoz a Felhasználó: - neve,

- e-mail címe,

az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:

- regisztrációhoz használt eszköz IP-címe,

- regisztráció időpontja.

A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosító kóddal tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

6.4. Az adatkezelés célja: személyes felhasználói fiók létrehozása a Felhasználó számára, ezzel egyedi hozzáférés biztosítása a korábbi megrendelések adataihoz, valamint a Felhasználó döntése alapján a megrendeléshez szükséges adatainak eltárolásával a későbbi megrendelések leadásának megkönnyítése.

6.5. Az adatkezelés időtartama: a regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

7. Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

7.1 Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó természetes személy (fogyasztó) Felhasználók.

7.2 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

7.3 Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- számlázási cím,
- szállítási cím,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- megrendelt termék(ek) megjelölése,
- megrendelt termék(ek) vételára,
- átvétel/kézbesítés módja,
- fizetési mód,
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
- megrendelés időpontja,
- fizetés időpontja.

7.4 Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

7.5 Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

7.6 Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

8. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén

8.1 Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen terméket megrendelő partner szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználók (vagy: „Képviselő”).

8.2 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Partner szervezet) jogos érdeke.

A Partner szervezet jogos érdeke, hogy termék megrendelésre vonatkozó szerződést köthessen Adatkezelővel. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

A megrendelés leadásához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a szerződéshez elengedhetetlen az adatkezelés.

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

8.3 Kezelt adatok köre:

A Képviselő:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • jelszó,

a képviselt vállalkozás:

 • működési formája,
 • neve,
 • postacíme,
 • számlázási címe,
 • adószáma, közösségi adószáma,
 • cégjegyzékszáma.

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:

 • megrendelt termék(ek) megjelölése,
 • megrendelt termék(ek) vételára,
 • átvétel/kézbesítés módja,
 • fizetési mód,
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
 • megrendelés időpontja,
 • fizetés időpontja.

8.4 Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a megrendelés folyamatában megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem a Partner szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása a Partner szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Partner szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. A Partner szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

8.5 Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán az Adatkezelő és a Partner cég között létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

8.6 Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendeléssel kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a lényeges tartalmú üzeneteket is – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.

8.7  Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

9. Visszatérítéshez kapcsolódó adatkezelés

9.1 Pénzösszeg visszatérítés esetén, amennyiben a Felhasználó online bankkártyával vagy más online fizetési szolgáltatással fizetett, akkor az igénybe vett fizetési szolgáltató útján kerül visszatérítésre az általa fizetett összeg. Amennyiben Felhasználó banki átutalással fizetett vagy ilyen módon kéri a visszatérítést, akkor Adatkezelő visszautalja számára az összeget.

9.2 Az adatkezeléssel érintettek köre: a pénzvisszafizetéssel érintett megrendelést leadó Felhasználó.

9.3 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

9.4 Kezelt adatok köre: 
- megrendelés azonosító száma,
- visszatérítendő összeg,
- visszatérítés jogcíme,
- Felhasználó neve,
- amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy bankszámlájára utalással kéri a visszatérítést, akkor a bankszámla száma.

9.5 Az adatkezelés célja: amennyiben szavatossági jog, elállási jog, jótállással kapcsolatos joggyakorlásról van szó, abban az esetben a visszatérítés jogcímétől függően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (5), (6), illetve (7) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

9.6 Az adatkezelés időtartama: a visszatérítéshez kezelt fenti adatok egy részét az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a bizonylatokon szereplő adatok (név, cím, visszatérítéssel érintett termékre vonatkozó adatok, visszatérített összeg).

A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő visszatérítéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a visszatérítéstől számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

9.7 Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

10. Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

10.1 Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

10.2 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

10.3 Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- számlázási cím,
- szállítási cím,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- megrendelt áru(k) megjelölése,
- megrendelt áru(k) vételára,
- átvétel/kézbesítés módja,
- fizetési mód,
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
- megrendelés időpontja,
- fizetés időpontja.

10.4 Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

10.5 Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

10.6 Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

11. Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

11.1 Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.

11.2 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

11.3 Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- lakcíme,

- panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,

- panaszának részletes leírása,

- a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,

- a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,

- panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

- írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,

- e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,

- esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója.

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

11.4 Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

11.5 Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.

A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk felhasználásra a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.

Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

11.6 Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.

Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli, ezt követően törli az adatokat.

11.7 Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.

12. Elégedettség méréséhez kapcsolódó adatkezelés

12.1. Adatkezelő a webáruházban vásárló Felhasználóknak hozzájárulásuk esetén e-mail útján értékelő kérdőívet küld ki. A kérdőív kiküldéséhez Adatkezelő a TrustMate SA gazdasági társaságot adatfeldolgozóként veszi igénybe (erről 15. fejezetben olvashat a Felhasználó).

12.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webáruházban a megrendelés során a kérdőív küldésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot bejelölő Felhasználók.

12.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a megrendelés véglegesítése előtt a kérdőív küldésére vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg. Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

12.4. Kezelt adatok köre: a Felhasználó neve, e-mail címe, a kérőíven adott válaszai.

12.5. Az adatkezelés célja: Adatkezelő a visszajelzések, értékelések alapján folyamatosan felülvizsgálja a tevékenységének minőségét, ezzel biztosítja a megfelelő színvonal fenntartását, szükség esetén változtatásokat vezet be.

12.6. Az adatkezelés időtartama: az adatokat Adatkezelő 30 napon belül megvizsgálja, és ha az alapján nem szükséges ügyintézés a véleményt adó Felhasználó felé, akkor az adatokat törli, vagy anonimizálja.

A vélemények alapján anonim statisztikákat készít Adatkezelő, melyeket időkorlát nélkül megőriz. Az ezekben őrzött adatok alapján azonban a Felhasználó már soha többé nem azonosítható, így a statisztikában Felhasználó személyes adatát már nem kezeli Adatkezelő. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul az értékelés során adott véleményének közzétételéhez, akkor az adatainak kezelése a 13. fejezet szerint történik.

12.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

12.8. A TrustMate SA további adatkezeléséről Felhasználó a TrustMate weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://trustmate.io/privacy-policy/.

13. Értékelés közzétételéhez kapcsolódó adatkezelés

13.1. A webhelyen lehetőség van a webáruház, valamint a megvásárolt termékek értékelésére, amennyiben a Felhasználó az erre vonatkozó kérdőív kiküldéséhez hozzájárul. Az értékelés beszerzéséhez Adatkezelő a TrustMate SA gazdasági társaságot adatfeldolgozóként veszi igénybe (erről 11. fejezetben olvashat a Felhasználó).

13.2. A webhelyen közzétett értékelések, valamint az értékelők felhasználóneve a webhely minden látogatója számára látható módon jelenik meg.

13.3. Tájékoztató az értékelés során megadott adatok közzétételéről:

13.3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a kérdőívet kitöltő és véleményük közzétételéhez hozzájáruló Felhasználók.

13.3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó az erre vonatkozó adatkezelési nyilatkozat bejelölésével és a válaszai elküldésével hozzájárul az általa közölt adatok, illetve felhasználónevének közzétételéhez.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

13.3.3. Az érintett adatok köre: Felhasználó értékelései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott értékelést adó Felhasználó felhasználóneve beazonosítható, az általa értékelésében közétett adatok megismerhetők, így – amennyiben felhasználónévként valós nevét adta meg – Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

Amennyiben Felhasználó értékeléseiben esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyen harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

13.3.4. Az adatkezelés célja: az értékelések webhelyen történő megjelenítése, a vásárlók bizalmának fokozása érdekében.

13.3.5. Az adatkezelés időtartama: a webhelyen a fenti formában történő közzététel időtartalma a Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó véleményének Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti véleményének törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

13.3.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén megjelenítve.

14. Adattovábbítás

14.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen online fizetéssel fizető Felhasználók.

14.2. Az adattovábbítás címzettje:

PayU SA

Cégjegyzékszám: KRS 0000274399

Adószám: PL 7792308495

Székhely: Lengyelország, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186

Postacím: Lengyelország, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186

Telefon: +48 61 628 4505

E-mail: [email protected]

Webhely: https://payu.pl/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

14.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:

- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,

- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,

- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

Felhasználó megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

14.4. A továbbított adatok köre:

- a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek)

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- cím

- tranzakció egyedi azonosítója.

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

14.5. Az adattovábbítás célja: a fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

14.6. A PayU által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos

köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://poland.payu.com/en/privacy-portal/ oldalon.

14.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

14.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

15. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

15.1. Tárhelyszolgáltató

15.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Centuria Sp. z o.o.

Cégjegyzékszám: KRS 0000312077

Adószám: PL 972-11-84-489

Székhely: Lengyelország, 61-616 Poznań, Sarmacka 11

Postacím: Lengyelország, 61-616 Poznań, Sarmacka 11

Telefon: +48 616 460 760

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.centuria.pl/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

15.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

15.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

15.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

15.2. Weboldal fejlesztő

15.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

Ageno sp. Z o.o.

Cégjegyzékszám: KRS 0000864149

Adószám: PL 547 222 11 42

Székhely: Lengyelország, 43-300 Bielsko-Biała, Sobieskiego 105

Postacím: Lengyelország, 43-300 Bielsko-Biała, Sobieskiego 105

Telefon: +48 502 02 22 02

E-mail: [email protected]

Webhely: https://ageno.pl/

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

15.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása biztosítása, az ehhez szükséges weboldal szoftver igénybevételével.

15.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

15.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.3. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

15.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

ExpertSender S.A.

Cégjegyzékszám: KRS 0000916101

Adószám: PL 5862237116 Székhely: Lengyelország, 80-280 Gdańsk, ul. Norwida 1

Postacím: Lengyelország, 80-280 Gdańsk, ul. Norwida 1

Telefonszám: +48 58 351 33 30

E-mail: [email protected]

Webhely: https://expertsender.pl/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó keresztnevét és e-mail címét érinti.

15.3.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

15.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

15.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.4. Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás

15.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

15.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Microsoft Ireland Operations Limited

Rövidített név: Microsoft Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 256796

Közösségi adószám: IE8256796U

Székhely: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország

Postacím: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország

Kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu HU/concern/privacy/

Telefon: +1 800 710 200

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét,

valamint a

Polcom Sp. z o. O 

Székhely: Lengyelország, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 43

Postacím: Lengyelország, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 43

Telefon: +48 12 420 53 00

E-mail: [email protected]

Webhely: https://polcom.com.pl/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját

(a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

15.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

15.4.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

15.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötésre kerül sor, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

15.4.6. Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozók által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

15.6. Elégedettség mérésével kapcsolatos adatfeldolgozás

15.6.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webáruházban a megrendelés során a kérdőív küldésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével megrendelést leadó Felhasználók.

15.6.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

TrustMate SA

Cégjegyzékszám: KRS 0000737597

Adószám: PL 8971854393

Székhely: Lengyelország, 51-641 Wroclaw, Bartoszowicka 3

Postacím: Lengyelország, 51-641 Wroclaw, Bartoszowicka 3

Telefon: +48 600 080 777

E-mail: [email protected] Webhely: https://trustmate.io/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által elégedettség méréséhez használt szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.6.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a Felhasználó neve, e-mail címe.

15.6.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által elégedettség méréshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Adatkezelő a Felhasználó visszajelzése, értékelése alapján folyamatosan felülvizsgálja a szolgáltatásának, forgalmazott termékeinek minőségét, ezzel biztosítja a megfelelő színvonal fenntartását, szükség esetén változtatásokat vezet be.

15.6.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a szolgáltatás minőségéről alkotott véleményre vonatkozó adatokat Adatkezelő 30 napon belül megvizsgálja, és ha az alapján nem szükséges ügyintézés a véleményt adó Felhasználó felé, akkor az adatokat törli, vagy anonimizálja. Adatfeldolgozó az Adatkezelő meghatározása szerint jár el.

15.6.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kérdőív küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.6.7. A TrustMate SA további adatkezeléséről Felhasználó a TrustMate weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://trustmate.io/privacy-policy/.

15.7. Értékeléshez közzétételéhez kapcsolódó adatfeldolgozás

15.7.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a kérdőívet kitöltő, és az értékelés közzétételéhez hozzájáruló Felhasználók.

15.7.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

TrustMate SA

Cégjegyzékszám: KRS 0000737597

Adószám: PL 8971854393

Székhely: Lengyelország, 51-641 Wroclaw, Bartoszowicka 3

Postacím: Lengyelország, 51-641 Wroclaw, Bartoszowicka 3

Telefon: +48 600 080 777

E-mail: [email protected] Webhely: https://trustmate.io/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által az értékelések közzétételéhez használt szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.7.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: Felhasználó értékelései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott értékelést adó Felhasználó felhasználóneve beazonosítható, az általa értékelésében közétett adatok megismerhetőek, így – amennyiben felhasználónévként valós nevét adta meg - Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

Amennyiben Felhasználó értékeléseiben esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

15.7.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az értékelések webhelyen történő megjelenítése, a vásárlók bizalmának fokozása érdekében.

15.7.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a webhelyen a fenti formában történő közzététel időtartalma Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó véleményének Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

15.7.6. Az adatfeldolgozás jellege: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén megjelenítve.

15.7.7. A TrustMate SA további adatkezeléséről Felhasználó a TrustMate weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://trustmate.io/privacy-policy/.

15.8. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

15.8.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg.

15.8.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 29 886 670

Fax: +36 29 886 610

E-mail: [email protected]

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot, valamint a

PACKETA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: PACKETA HUNGARY Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-202186

Adószám: 25140550-2-41

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.

Postacím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.

Telefon: +36 1 400 8806

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.packeta.hu/

csomagautomata, illetve csomagpont szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságot (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

15.8.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

- vezetéknév - keresztnév - telefonszám - szállítási cím.

15.8.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

15.8.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

15.8.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

15.9. Kiszervezett logisztikai szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

15.9.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a weboldalon terméket megrendelő, illetve postai küldeményt Adatkezelő részére küldő Felhasználók.

15.9.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

olzalogistic.com, s.r.o.

 

Cégjegyzékszám: 01503057

Adószám: CZ01503057 IČ

Székhely: Csehország, 73701, Český Těšín, Protifašistických bojovníků 1329/19

Postacím: Magyarország, 4123 Hencida, Ady Endre u. 16.

E-mail: [email protected]

Telefonszám: +48 33 445 70 30

Weboldal: https://www.olzalogistic.com/

gazdasági társaságot, mint a csomagküldéssel kapcsolatos logisztikai szolgáltatást nyújtó szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.9.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a Felhasználó alábbi adatait érinti:

A terméket megrendelő Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- szállítási címe,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- megrendelt termék(ek) vételára,

- átvétel/kézbesítés módja,

- fizetési mód utánvét esetén,

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a kézbesítés teljesítéséhez szükséges információk.

Postai küldeményt, illetve visszaküldött terméket Adatkezelő részére küldő Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- postacíme,

- küldeményen Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb adatai.

15.9.4. Az adatfeldolgozás célja: a megrendelt termék Felhasználó részére történő kézbesítésének megszervezése, visszaküldött postai küldemények, csomagok esetén azok Adatkezelő részére történő továbbítása.

15.9.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megrendelés esetén a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez, Szolgáltató részére küldött postai küldemények, illetve

visszaküldött termékek esetén a Szolgáltatóhoz történő továbbításhoz szükséges ideig tart.

15.9.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez, valamint Szolgáltató részére küldött postai küldemények, visszaküldött termékek Szolgáltatóhoz történő továbbításához szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

15.10. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

15.10.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.10.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

BST Sp. z o. o.

Székhely: Lengyelország, 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 220

Postacím: Lengyelország, 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 220

Telefonszám: +48 33 815 13 76

E-mail: [email protected]

Webhely: https://bst.com.pl/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.10.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

15.10.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a számlák kiállításához használt szoftver igénybevétele, rendelkezésre állásának és működésének biztosítása.

15.10.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart.

15.10.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.11 Adatkezelő a fent és a „Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

15.12. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

16. Adatvédelem, adatbiztonság

16.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

16.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

16.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

16.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

16.5 A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosító kóddal tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

17. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

17.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 18. pont szerint).

17.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

17.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

17.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

17.5. A törléshez való jog (és „az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

17.6. Értesítési kötelezettség: Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

17.7. Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

18. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

18.1. A 17. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

18.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

18.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 19. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

18.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,

további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

18.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő Magyarország, 4123 Hencida, Ady Endre u. 16.  (címzett: Olza Logistic - Martes Sport Sp. z o.o.) alatti címére, e-mailben az [email protected] e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

19. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: [email protected] Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2023. augusztus 8.

Martes Sport Sp. z o.o.