Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania. Z týchto súborov cookie sa vo vašom prehliadači ukladajú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby pre fungovanie základných funkcií webovej stránky. Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a pochopiť, ako používate túto webovú stránku. Tieto cookies budú uložené vo vašom prehliadači iba s vaším súhlasom. Tieto súbory cookie môžete tiež zrušiť. Zrušenie niektorých z týchto súborov cookie však môže mať vplyv na váš zážitok z prehliadania.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Martes Sport

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.martessport.eu/sk/ a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi; odoslaním objednávky kupujúci zároveň berie na vedomie, že predávajúci je zahraničným subjektom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, z tohto dôvodu sa na neho nevzťahujú ustanovenia niektorých právnych predpisov, ktoré sa inak vzťahujú na prevádzkovateľov slovenských e-shopov v Slovenskej republike.

Tieto VOP sú v slovenskom jazyku a sú platné od 1. 11. 2021.

II. Definícia pojmov

E-shop - internetový obchod na adrese: www.martessport.eu/sk/.

Zmluvné strany - predávajúci a kupujúci.

Predávajúci - Martes Sport Sp. z o.o., so sídlom v Bielsku-Bialej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Poľská republika, identifikačné číslo (REGON): 070 904 684, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bielsko-Bialej (VIII. obchodné oddelenie Národného súdneho registra) pod číslom 0000077249, IČ DPH: CZ683938858. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom e-shopu. Kontaktné údaje predávajúceho:

 • Adresa predávajúceho na doručovanie: OlzaLogistic s.r.o. - MARTESSPORT, Protifašistických bojovníkov 2, 737 01 Český Těšín;
 • e-mailová adresa: [email protected];

Kupujúci - spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom e-shopu.

Spotrebiteľ - každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Podnikateľ - podnikateľ je osoba, ktorá samostatne vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť formou živnosti alebo obdobnej činnosti so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri a osoba, ktorá je držiteľom živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. Ak kupujúci vystupuje voči predávajúcemu prostredníctvom jemu prideleného identifikačného čísla (napr. ak uvedie svoje identifikačné číslo v objednávke, pri registrácii svojho používateľského účtu, pri inej komunikácii s predávajúcim a pod.), považuje sa vo vzťahu k predávajúcemu za podnikateľa.

Zmluvný partner predávajúceho - obchodná spoločnosť Sierra Sport s.r.o., so sídlom Střítež č. 3, PSČ 588 11, IČO: 286 59 791, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 72346, DIČ: CZ28659791. Zmluvným partnerom predávajúceho je prevádzkovateľ niekoľkých predajní v Českej republike, ktoré ponúkajú športové oblečenie a iné športové potreby so súhlasom predávajúceho pod značkou Martes Sport, avšak ide o subjekt odlišný od predávajúceho, ktorý s predávajúcim spolupracuje len v dohodnutom rozsahu.

Kúpna zmluva - zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorej predmetom je kúpa tovaru.

Tovar - tovar, ktorý predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu, najmä športové vybavenie, výrobky, príslušenstvo a vybavenie, ako aj iné výrobky, ktoré je predávajúci oprávnený predávať.

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo akákoľvek iná zmluva, ktorej zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Elektronická faktúra - faktúra vystavená výlučne v elektronickej forme vo formáte pdf.

Pracovné dni - dni v kalendárnom týždni od pondelka do piatku okrem sobôt, nedieľ a dní, na ktoré pripadajú štátom uznané sviatky v súlade s platnými právnymi predpismi.

Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

III. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

 • Umiestnenie tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke e-shopu nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) v zmysle § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka, a preto všetky prezentácie tovaru umiestneného na internetovej stránke e-shopu majú len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 • Tovar v e-shope je riadne označený názvom a zvyčajne je vyobrazený spolu so slovným popisom, ktorý obsahuje informácie o tovare a jeho hlavných vlastnostiach vrátane cien jednotlivých tovarov. V tejto súvislosti kupujúci berie na vedomie, že tovar, jeho názvy a iné charakteristiky sú v e-shope použité výlučne na účely identifikácie tovaru a môžu predstavovať inak chránené označenia tovaru patriace nositeľom práv k týmto označeniam. V prípade, že sa tovar vyrába v rôznych veľkostiach, farbách alebo iných rozlišovacích vlastnostiach, kupujúci má možnosť vybrať si príslušnú veľkosť, farbu alebo príslušnú vlastnosť pred vložením tovaru do "košíka".
 • Po výbere tovaru vrátane jeho množstva a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, vloží kupujúci tovar do nákupného košíka kliknutím na ikonu "pridať do košíka". Týmto spôsobom sa tovar prenesie do "košíka" a potom sa zobrazí kupujúcemu kliknutím na ikonu "košíka". Vybraný tovar, ktorý bol prenesený do "košíka", sa zobrazí aj po kliknutí na odkaz "prejsť k pokladni".
  • Kupujúci začne proces záväznej objednávky tovaru kliknutím na odkaz "prejsť k pokladni". Následne si kupujúci zvolí spôsob dopravy tovaru (článok VI VOP) a platby za tovar (článok V VOP), prípadne vloží zľavový kupón, ak je k dispozícii. Následne po kliknutí na odkaz "ďalší krok" kupujúci zadá fakturačné a dodacie údaje, t. j. údaje o kupujúcom (meno a priezvisko) a dodacie údaje vrátane e-mailového a telefonického kontaktu kupujúceho. Kupujúci má tiež možnosť zaškrtnúť možnosť "dodacia adresa sa líši od vyššie uvedených údajov", ak Predávajúci požaduje, aby Predávajúci dodal tovar na inú adresu, ako je fakturačná adresa, pričom v takom prípade Kupujúci v rámci procesu objednávania uvedie dodaciu adresu odlišnú od fakturačnej adresy. Fakturačné a dodacie údaje zákazníka uvedené v tomto odseku môžu byť predvyplnené vo formulári objednávky už po prihlásení do používateľského konta.
  • Kupujúci má možnosť dokončiť objednávku bez registrácie alebo sa môže zaregistrovať na účely vytvorenia používateľského účtu, prípadne sa prihlásiť do svojho existujúceho používateľského účtu (článok XIII VOP).
  • Počas procesu objednávania tovaru má kupujúci možnosť vrátiť sa k jednotlivým krokom, aby skontroloval a opravil prípadné chyby v objednávke kliknutím na odkaz "predchádzajúci krok" alebo na ikonu každého kroku pri objednávaní tovaru. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za úplné a správne po dokončení objednávky a predávajúci nezodpovedá za ich neúplnosť a/alebo nesprávnosť.
 • Kupujúci zadáva záväznú objednávku kliknutím na odkaz "dokončiť objednávku" a zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s ich znením. Kým kupujúci neukončí objednávkový proces kliknutím na odkaz "dokončiť objednávku" a objednávka sa stane záväznou, má kupujúci možnosť v ktorejkoľvek fáze objednávania tovaru zrušiť objednávku prerušením jednotlivých vyššie uvedených krokov vedúcich k objednaniu tovaru a opustením webovej stránky, na ktorej sa objednávka uskutočňuje.
 • Po odoslaní záväznej objednávky tovaru dostane kupujúci bez zbytočného odkladu na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii používateľského účtu alebo ktorú uviedol v rámci jednorazovej objednávky, potvrdenie objednávky, ktoré bude okrem iného obsahovať číslo objednávky a zhrnutie údajov o uzatvorenej kúpnej zmluve vrátane odkazu na tieto VOP, ktoré budú tvoriť prílohu tohto potvrdenia objednávky. Doručením potvrdenia objednávky v zmysle predchádzajúcej vety dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy a vzniku zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim vrátane povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru.
 • V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho e-mailom na e-mailový kontakt kupujúceho, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii alebo jednorazovej objednávke, alebo telefonicky na telefónne číslo, ktoré kupujúci uviedol pri registrácii alebo jednorazovej objednávke, vo veciach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu atď.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky vyššie uvedeným spôsobom.
 • Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku.
  • Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení elektronicky archivovaná ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim za účelom jej vybavenia a ďalšej evidencie v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu. Vzhľadom na to, že potvrdenie objednávky sa zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho, ak nie je výslovne uvedené inak, kupujúci nemá právo na prístup k archivovanej zmluve s predávajúcim.
 • Zákazník súhlasí s doručovaním faktúr a opráv faktúr v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

IV. Nákupná cena

 • Pokiaľ predávajúci v ponuke tovaru pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom, nestanoví inak, sú kúpne ceny tovaru a služieb uvedené v e-shope vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny.
 • Kúpna cena uvedená za tovar v čase objednávky je kúpna cena záväzná pre predávajúceho aj kupujúceho a po odoslaní objednávky sa nemení, a to ani v prípade, že predávajúci následne upraví kúpnu cenu tovaru alebo ak sa na tovar vzťahuje akciová zľava. Možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok nie je týmto ustanovením obmedzená.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť nákupné ceny tovaru ponúkaného na predaj prostredníctvom e-shopu a organizovať akciové zľavové akcie, ako aj vydávať a poskytovať kupujúcim zľavové kupóny, to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito VOP. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytované Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať, ani kombinovať použitie zľavového kupónu s inými špeciálnymi cenovými ponukami Predávajúceho (špeciálne ponuky, zľavy a pod.), pokiaľ to Predávajúci neurčí. Podrobnejšie pravidlá fungovania propagačných ponúk a poskytovania zľavových kupónov nájdete v Podmienkach pre propagačné ponuky (dostupné tu) a Podmienkach pre uplatnenie zľavových kupónov (dostupné tu), ktoré v uvedenom rozsahu dopĺňajú tieto VOP.

V. Platobné podmienky

 • Platba kúpnej ceny sa uskutočňuje v eurách.
 • Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny za tovar v procese zadávania objednávky;
  • na dobierku pri prevzatí tovaru od dopravcu - spôsob platby na dobierku je spoplatnený sumou 1 euro/balík;
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému (PayU).
 • Ak si kupujúci zvolí bezhotovostný spôsob platby prostredníctvom platobného systému, bude po dokončení záväznej objednávky presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa tejto služby (zabezpečené 128-bitové pripojenie SSL), prostredníctvom ktorej uhradí kúpnu cenu, ktorá je splatná v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Na zaplatenie kúpnej ceny prostredníctvom platobného systému musí mať kupujúci platnú kreditnú kartu, ktorá umožňuje prevod finančných prostriedkov v rámci platobného systému. Všeobecné podmienky prevádzky a používania platobného systému PayU sú k dispozícii na webovej stránke http://www.payu.cz/.
 • V prípade ťažkostí s platbou prostredníctvom platobného systému a nemožnosti uskutočniť platbu týmto spôsobom alebo v iných odôvodnených prípadoch môže byť kupujúci požiadaný o platbu bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.
 • Zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny je možné po odoslaní objednávky zmeniť len so súhlasom predávajúceho.
 • V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho; predávajúci nie je povinný dodať tovar pred splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v zmysle predchádzajúcej vety.
 • Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, že faktúra za zakúpený tovar mu bude poskytnutá výlučne v elektronickej forme (elektronická faktúra), pričom elektronická faktúra bude vystavená predávajúcim po úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru a zaslaná kupujúcemu e-mailom na e-mailový kontakt kupujúceho uvedený kupujúcim pri registrácii užívateľského účtu alebo v rámci jednorazovej objednávky. Ustanovenia prvej vety o doručovaní sa vzťahujú aj na doručovanie iných daňových alebo účtovných dokladov (vrátane opravných daňových dokladov).
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu, ale predávajúci je oprávnený v závažných prípadoch (najmä ak kupujúci nepotvrdí objednávku v súlade s článkom III. VOP) vyžadujú, aby kupujúci zaplatil celú kúpnu cenu pred odoslaním tovaru kupujúcemu, a to aj v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny na dobierku.

VI. Dodacie podmienky

 • Predávajúci dodáva tovar výlučne na území Slovenskej republiky; miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pozri článok III VOP).
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar na tomto mieste. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
 • Pri zadávaní objednávky si kupujúci môže vybrať z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru, ktoré sú spojené s nasledujúcimi nákladmi na doručenie:
  • Prepravná služba GLS – 4,99 EURO / balík, dobierka – 5,99 euro / balík

X. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar,
  • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
  • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  • tovar je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti, tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Vyššie uvedené neplatí:
  • za vec predávanú za nižšiu cenu, vada, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
  • opotrebenie spôsobené bežným používaním,
  • v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania,
  • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu
  • v prípade použitej veci vada zodpovedajúca stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, alebo
  • ak si to vyžaduje povaha veci.
 • V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s takou vadou, ktorú je možné včas a riadne odstrániť, pričom by jej výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru, má kupujúci právo na:
  • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
  • výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  • výmenu tovaru, ak kupujúci pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.
 • V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na:
  • výmenu tovaru,
  • odstúpenie od zmluvy,
  • na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Kupujúci má právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy.
 • Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

XI. Osobitné ustanovenia o vybavovaní reklamácií kupujúceho spotrebiteľa a mimosúdnom riešení sporov

 • Vady tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru - reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je kupujúci povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho.
 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.
 • Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 • Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať kupujúceho, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote predávajúcim alebo sa mu nepodarí doručiť reklamovaný tovar na adresu oznámenú predávajúcemu v rámci reklamácie alebo známu predávajúcemu z objednávky, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru alebo k oznámeniu novej adresy na doručovanie. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

XII. Právo na odstúpenie od zmluvy a výmenu tovaru

 • Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

XIII. Používateľské konto

 • Na základe registrácie kupujúceho v e-shope má kupujúci prístup k svojmu používateľskému účtu a zo svojho používateľského účtu môže zadávať objednávky tovaru. Registrácia umožňuje kupujúcemu ďalej prezerať históriu a podrobnosti objednávok, sledovať aktuálny stav vybavovania objednávok a po vytvorení používateľského účtu aj zjednodušené vybavovanie ďalších objednávok (systém si automaticky pamätá údaje kupujúceho a informácie o doručení).
 • Registračný formulár sa kupujúcemu zobrazí po kliknutí na odkaz "registrácia" a prihlasovací formulár sa kupujúcemu zobrazí po kliknutí na odkaz "prihlásenie".
 • Pri registrácii používateľského konta kupujúci zadá svoje meno a priezvisko, dodacie údaje, e-mailový kontakt (ktorý potom slúži ako prihlasovací e-mail) a telefonický kontakt. V rámci registrácie používateľského účtu kupujúci zadá aj svoje heslo, ktoré bude používať na prístup k používateľskému účtu.
 • Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru sa kupujúci zaväzuje uvádzať správne a pravdivé údaje a v prípade akejkoľvek zmeny sa zaväzuje aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte považuje predávajúci za úplné a správne a nezodpovedá za ich prípadnú neúplnosť a/alebo nesprávnosť.
 • Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený používateľským menom, ktoré predstavuje prihlasovací e-mail, a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

XIV. Zásady ochrany osobných údajov

 • Ochranu osobných údajov zabezpečuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Zásady spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente Zásady spracovania osobných údajov v internetovom obchode Martes Sport, ktorý je k dispozícii tu. Kupujúci tiež súhlasí s ukladaním "cookies" na jeho koncové zariadenie (napr. počítač, smartfón) s cieľom uľahčiť poskytovanie služieb informačnej spoločnosti; kupujúci má možnosť odmietnuť ukladanie "cookies" alebo podobných nástrojov na jeho koncové zariadenia, napr. aktivovaním funkcie anonymného prehliadania v jeho prehliadači. Ďalšie informácie o zaobchádzaní so súbormi cookies a súvisiacimi informáciami sú uvedené v samostatnom dokumente Zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu Martes Sport, ktorý je k dispozícii tu.

XV. Technické požiadavky, zákaz nezákonného obsahu, riešenie sťažností a sporov

 • Pre využívanie služieb poskytovaných predávajúcim kupujúcemu formou prevádzkovania internetového e-shopu, vrátane prístupu k obsahu e-shopu po dobu 24 hodín denne počas celého kalendárneho roka, a pre uzatváranie kúpnych zmlúv s predávajúcim za podmienok uvedených v týchto VOP, musí mať kupujúci zariadenie s príslušným softvérovým nastavením (najmä operačný systém, internetový prehliadač) umožňujúce pripojenie na internet, vrátane samotného prístupu na internet, ako aj e-mailové konto. Kupujúci berie na vedomie, že e-shop nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.
 • Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom e-shopu, t.j. s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku - náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby a tieto náklady znáša Kupujúci sám (v prípade internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia Predávajúci v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci pri uzatváraní Kúpnej zmluvy súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 • Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s doručovaním digitálneho obsahu alebo doručovaním správ súvisiacich s realizáciou uskutočnenej objednávky prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonického kontaktu zo strany predávajúceho (vrátane SMS správ) za účelom riadneho plnenia kúpnej zmluvy; ostatné ustanovenia týchto VOP a Zásad spracúvania osobných údajov v internetovom obchode Martes Sport, ktoré sú dostupné tu, tým nie sú dotknuté. Kupujúci výslovne súhlasí s doručovaním na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré uviedol pri registrácii alebo jednorazovej objednávke.
 • Kupujúci sa zaväzuje, že na webovú stránku predávajúceho nebude umiestňovať, zverejňovať, šíriť ani inak nakladať s nezákonným obsahom (napr. vo forme komentárov), najmä s obsahom, ktorý porušuje autorské práva, chránené práva a oprávnené záujmy tretích osôb alebo s obsahom, ktorý napĺňa alebo môže byť dôvodne podozrivý z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu (vrátane obsahu propagujúceho násilie alebo pornografiu). V prípade takéhoto zistenia je predávajúci oprávnený takýto obsah bez ďalšieho sprístupniť.
 • Kupujúci sa tiež zaväzuje používať e-shop spôsobom, ktorý nenarušuje jeho fungovanie, najmä nie používaním určitého softvéru alebo nevhodných zariadení, nepoužívať e-shop na zasielanie alebo umiestňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam) a nepoužívať e-shop iným spôsobom neprijateľným pre predávajúceho alebo tretie osoby.
 • V prípade nespokojnosti kupujúceho s prevádzkou e-shopu môže kupujúci podať príslušnú sťažnosť na činnosť alebo prevádzku e-shopu na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci informuje kupujúceho o spôsobe vybavenia takejto reklamácie na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia predávajúcemu zaslaná, a to do 14 dní od jej doručenia.
 • Všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú s konečnou platnosťou riešiť všeobecné súdy.

XVI. Záverečné ustanovenia

 • Akékoľvek odchylné ustanovenia obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu Martes Sport.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Martes Sport sú platné a účinné v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok sú vyhradené; predávajúci je oprávnený meniť alebo dopĺňať ich znenie, pričom týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy uzatvorenej počas účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.
 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Predávajúci nemôže byť v omeškaní počas doby omeškania kupujúceho s plnením svojich záväzkov a povinností podľa kúpnej zmluvy a dohodnuté termíny plnenia záväzkov predávajúceho sa o túto dobu posúvajú. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia týchto VOP, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s plnením záväzkov z kúpnej zmluvy o viac ako 14 dní.
 • Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe príslušných povolení. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ak zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva a zmluvný vzťah vyplývajúci z kúpnej zmluvy sa riadi slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností o dátume doručenia dokumentu doručeného e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho sa za dátum doručenia považuje pracovný deň nasledujúci po dni, keď bol dokument odoslaný predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho. Potvrdenie o doručení správy na e-mailovú adresu kupujúceho sa považuje aj za potvrdenie o doručení e-mailovej správy do schránky príjemcu (ak je nastavená požiadavka na oznámenie o doručení). Doručenie na e-mailovú adresu kupujúceho môže byť vždy nahradené doručením do dátovej schránky kupujúceho, ak má kupujúci súčasne aktivovaný príjem poštových dátových správ; v takom prípade sa dátová správa považuje za doručenú kupujúcemu vždy najneskôr uplynutím jedenásteho kalendárneho dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola dátová správa odoslaná predávajúcim z dátovej schránky predávajúceho.
 • Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

V Bielsku-Bialej dňa 1. 11. 2021